How we workWelk advies past bij mij? En welke kosten horen hierbij?
Verschillende mensen, verschillende wensen. Daarom is eigenlijk elk interieur advies wel maatwerk. Ik kom graag bij je langs voor een vrijblijvend intake gesprek waarin we jouw wensen kunnen bespreken. Je ontvangt na afloop via e-mail een passende offerte. Om je een indicatie van de kosten te geven vind je hieronder 3 pakketten.

Quick Win
Je hebt tips nodig voor je interieur? Je loopt vast bij een aantal zaken? Ik kom bij je thuis om mee te kijken, je kunt alle vragen stellen en je krijgt direct tips en suggesties waarmee je dan zelf verder aan de slag kunt gaan. Vaak kunnen kleine aanpassingen al een hele verandering zijn. Verzamel vooraf zoveel mogelijk vragen, zodat we de tijd optimaal kunnen benutten.

 • Styling advies bij je thuis (2 uur)
 • Mondelinge inspiratie, ideeën en advies
 • Antwoord op al je vragen.

Tarief: € 245,- excl. btw (ieder volgend uur € 75,- excl. btw).

Interieuradvies

 • Intakegesprek bij jou thuis
 • Moodboard
 • Visie
 • Kleuren en/materialen plan
 • Stijl en vormgeving (meubels)
 • Accessoires en klein meubilair
 • Plattegrond met indelingsplan
 • Verlichtingsplattegrond
 • Verlichtingsplan
 • Presentatie bij jou thuis

Je ontvangt dit advies voor 1 ruimte of vertrek en ik kom het advies persoonlijk bij jou thuis toelichten en bespreken.
Tarief € 695,- excl. btw per ruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer of alleen de woonkamer). Begane grond woon + eetkamer: € 995,- excl. btw.

Ook kan ik desgewenst het gehele aankoopproces van producten overnemen en de leveringen coördineren. Wanneer alles is afgeleverd, zal ik de hele woning afstylen, ik zet dan de puntjes op de i.E-design
Stuur je woonvraag en gedetailleerde omschrijving naar maaike@mvwdesignstudio.com en voeg minimaal 4 foto's van de ruimte toe. Vervolgens stuur ik je een vragenlijst en zodra ik die binnen heb ga ik voor je aan de slag!

 • Intake via email/of telefoon
 • Moodboard
 • Stijl en vormgeving (meubels)
 • Accessoires en klein meubilair
 • Plattegrond met indelingsplan
 • Shoplist

Je ontvangt dit advies voor 1 ruimte of vertrek via e-mail of de post.
Tarief € 395,- excl. btw. De tarieven zijn gebaseerd op 1 ruimte of vertrek.

Tuinontwerp
Afhankelijk van de afmetingen van de tuin en de specifieke wensen ontvang je een op maat gemaakte offerte.

Maatwerk?
Passen jouw wensen niet in bovenstaande pakketten? Laat me dan weten welke opties je graag zou willen gebruiken en ik maak een passende offerte voor je!
3D ontwerp - Kleuradvies - Materialen advies - Lichtadvies - Advies raamdecoratie - Advies vloer - Advies keuken - Personal shopping: ik ga (eventueel samen met jou) winkelen om de juiste combinaties te maken - Event Styling - Verkoopstyling.
Interieurontwerp villa Amstelveen

We wilden al lange tijd onze woonkamer veranderen maar door gebrek aan tijd kwam het daar maar niet van. Uiteindelijk kwam Maaike van Wijk op ons pad en heeft uiteindelijk voor ons 3 ideeën helemaal uitgewerkt.  De muren van de begane grond bleven staan maar verder is er veel veranderd. Van glad gestucte plafonds en eindelijk de lampen op de goede plek tot mooie wandbekleding en lichte vloeren. Ook hadden we problemen met onze akoestiek en dit is onder andere opgelost met mooie akoestische panelen. Verder kwamen we niet goed uit de indeling van de woonkamer. De uiteindelijke door Maaike bedachte variant is echt super! De ruimte die de benedenverdieping biedt is eindelijk praktisch en sfeervol ingedeeld.  Ook bijzonder omdat alle soortgelijke huizen bij ons in de straat eigenlijk geen van alle deze indeling hebben.  Wat we ook prettig vonden was dat er iemand was die ook de voortgang in de gaten hield. Daardoor bleef het niet bij het uiteindelijke idee maar zijn er concrete knopen doorgehakt. Het van tevoren opgegeven budget is niet helemaal in de plannen tot uiting gekomen. Dus toen we alles bij elkaar op gingen tellen, hebben we niet alles gedaan van het oorspronkelijke idee. Maaike was zo flexibel om hier goed in mee te denken. Heel fijn als iemand daar in kan schakelen. 

We zijn happy met het resultaat en kunnen Maaike echt aanraden!  Annemarie & Arjan - Amstelveen

Tuinontwerp Ouderkerk aan de Amstel

In het voorjaar van 2016 hebben we Maaike van Wijk gevraagd om een nieuw ontwerp te maken voor onze tuin. Na een grote verbouwing van ons huis was de tuin een puinhoop geworden en niet meer passend bij de architectuur van het huis. Het plan van aanpak van Maaike sprak ons erg aan. Het startte met een uitgebreide inventarisatie van de tuinwensen van alle gezinsleden. Meteen al in het concept ontwerp waren alle wensen terug te vinden, wat wij zeer indrukwekkend vonden. Het tuinontwerp paste verder goed bij het huis. We hebben geen moment geaarzeld en het ontwerp aangeboden aan een hovenier die het ontwerp goed heeft uitgevoerd. Sindsdien genieten we enorm van de tuin en alle nieuwe mogelijkheden die het biedt.

Familie Ovaa-Inia
Ouderkerk aan de Amstel

What advice is right for me? And the costs associated with these?
Different people, different needs. Therefore, actually every interior advice is customized to your needs. I'll be happy to meet you for an informal interview where we can discuss your wishes. Afterwards you will receive a quotation by e-mail. To give you an indication of the costs you will find 3 possible packages below.

Quick Win
You need tips for your home? You crash at some questions? I come to your house to discuss with you, you can ask any question and get immediate tips and suggestions that you yourself can continue to get started. Often small adjustments can make a big change. Collect as many questions on beforehand so that we can maximize the time.

 • Styling advice at home (2 hours)
 • Oral inspiration, ideas and advice
 • Answers to all your questions.

Fee: € 245,- plus VAT (each additional hour € 75,- excl. VAT).

Interior advice

 • Intake at your home
 • Mood Board
 • Vision
 • Colors and/materials plan
 • Style and design (furniture)
 • Accessories and small furniture
 • Plan with layout plan
 • Lighting layout
 • Lighting Plan
 • Presentation at your home

You will receive this advice for one space or room and I will personally explain and discuss the advice at your home.
Fee € 695,- plus VAT per room (such as a bedroom or living room solitary). Ground floor living room + dining room: € 995,- excl. VAT.

Optionally I can take over the entire product purchase process and coordinate deliveries. When everything is delivered, I will style the whole house, I put the "icing on the cake".

E-design
Send your residential demands and detailed description to maaike@mvwdesignstudio.com and add at least 4 photos of the room. I will send you a questionnaire, once I receive your response I'm going to get started!

 • Intake via email or phone
 • Mood Board
 • Style and design (furniture)
 • Accessories and small furniture
 • Plan with layout plan
 • Shop List

You will receive this advice for one room or space via email or post.
Fee € 395.00 plus VAT. Rates are based on one room or space.

Garden design
Depending on the size of the garden and the specific requirements you will receive a customized quote.

Tailored made
Your wishes/needs doesn't fit in above packages? Let me know what options you would like to use, and I make a tailored offer for you!
3D design - Color advice - Materials advice - Lighting advice - Window decoration advice - Floor advice - Kitchen advice - Personal shopping: I go (possibly together with you) shopping to make the perfect combinations - Event Styling - Staging.
Interior design villa Amstelveen

For a long time we wanted to change our groundfloor but due to lack of time it did not happen.
Eventually Maaike van Wijk came our way and eventually worked out for us three ideas. The walls of the ground floor remained but otherwise much has changed. Smooth stucco ceilings and finally the lights in the right place for beautiful wall coverings and light floors. Also, we had problems with our acoustics and this is among other things resolved with beautiful acoustic panels. Furthermore, we were not good in the layout of the living room. The final variant invented by Maaike is really super! The space downstairs has finally classified practical and attractive. Also special because all similar houses in our street have actually none of this format. What we also found was nice that there was someone who kept an eye on the progress. Hence it was not in the final idea, but there are concrete knots cut. The pre-set budget is not entirely been reflected in the plans. So when we were all together add up, we have not done all of the original idea. Maaike was so flexible to think well about this. Very nice if someone could turn it.
We are happy with the result and can really recommend Maaike! Annemarie & Arjan - Amstelveen

Garden design private residence Ouderkerk aan de Amstel

In the spring of 2016 we have asked Maaike van Wijk to create a new design for our garden. After a major renovation of our home, our garden had become a mess and did not match the architecture of the house anymore. Maaike started with a comprehensive inventory of the garden needs of all family members. Already in the concept design were to be found all wishes, which we found very impressive. The garden design also matched very well with the architecture of the house. We have not hesitated a moment and applied the design to a gardener who has performed the design very well. Since then, we really enjoy the garden and the new opportunities it offers!

Family Ovaa-Inia
Ouderkerk aan de Amstel

© 2016 Maaike van Wijk Design Studio. All Rights Reserved.